Huisregels
Voor leden
foto Fokke Eenhoorn

 

                  

Huisregels van het Liefdesliederenkoor

Voor koorleden is het vervolg bij inloggen beschikbaar.

De ambitie van LLK is: als koor groeien in het gezamenlijk uitvoeren van klassieke muziek. Steeds beter worden en de mooiste klassieke muziek zingen, van middeleeuws tot modern. Met gevoel, energie en plezier!
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede en open sfeer tijdens de repetities. Zo nodig kunnen leden door het bestuur op hun gedrag worden aangesproken.
 • Nieuwe leden mogen twee keer komen kennismaken. Als men besluit lid te willen worden dan wordt na de derde repetitie een stemtest afgenomen door de dirigent in aanwezigheid van een of twee leden van het bestuur. De dirigent beslist op basis van de stemtest of men als lid van het koor toegelaten wordt.
 • Opzegging wordt per mail bij de penningmeester gemeld. De vertrekdatum is bij voorkeur na een uitvoering, of ruim er voor. De verrekening van de contributie wordt vastgesteld door de penningmeester, afhankelijk van de lidmaatschapsduur in het desbetreffende seizoen.
 • We treden een of meerdere keren per jaar op in de kledingstijl en -kleur die voor de uitvoering wordt vastgesteld.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes gebruiken en achter laten van de concertzaal; help dus even mee aan het einde van de repetitie.
De koorleden mogen verwachten:
 • dat leden bij de keuze van het repertoire via de ingestelde muziekcommissie een inbreng kunnen hebben;
 • dat de planning voor aanstaande uitvoeringen – na afstemming met dirigent en koorleden - ruim van te voren bekend wordt gemaakt;
 • dat het repetitieschema aan koorleden tijdig bekend wordt gemaakt;
 • dat partituren en benodigde oefenbestanden tijdig worden aangeschaft of beschikbaar komen;
 • dat het bestuur eventuele extra eisen ten aanzien van de repetities tijdig bekend maakt (in overleg met de dirigent kan het bestuur extra repetities inlassen, zoals repetitiedagen).
Wij verwachten van een koorlid dat:
 • hij/zij bij repetities zo veel mogelijk aanwezig is; bijzondere omstandigheden daargelaten gaan we ervan uit dat leden niet meer dan 20% van de repetities afwezig zijn;
 • hij/zij zich door zelfstudie zijn/haar partij eigen maakt om aan repetities effectief deel te kunnen nemen;
 • hij/zij zich afmeldt als hij/zij niet bij een repetitie aanwezig zal zijn. Om verwarring hierover te voorkomen: meld je af bij het secretariaat. Dus niet via andere koorleden. Dit kan telefonisch, per Whatsapp of mail;
 • hij/zij de eigen inzet voor een aanstaande uitvoering inschat en ruim van te voren laat weten als hij/zij er niet aan kan deelnemen;
 • hij/zij met het bestuur overlegt als hij/zij verwacht te veel repetities (mogelijk) te gaan missen;
 • hij/zij in ieder geval de laatste 3 repetities voorafgaand aan een uitvoering, en de generale repetitie bijwoont – kan of lukt dat niet, dan kan het bestuur, in overleg met de dirigent, besluiten dat het koorlid niet aan de uitvoering mee kan doen. Bij de afweging om een lid uit te sluiten van een uitvoering vanwege onvoldoende aanwezigheid of inzet kijkt het bestuur ook naar persoonlijke omstandigheden. Ook de lengte van de voorbereidingsperiode kan hierbij een rol spelen.
Huisregels LLK | april 2019